Velkoobchodní prodej

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.


Sídlo: Obchodní 107, Čestlice, 251 01 Praha - východ
Identifikační číslo: 29035112
DIČ: CZ29035112
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161639 (dále jen „Prodávající“)


pro velkoobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodů umístěného na internetové adrese
www.rehasport.cz


Kontaktní údaje Prodávajícího:
Kontaktní adresa: REHASPORT TRADE s.r.o.
Obchodní 107
251 01, Čestlice
Kontaktní e-mail: info@rehasport.cz
Kontaktní telefon: zákaznická linka 800 200 900


1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.rehasport.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozované Prodávajícím.
1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího.
1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, pokud se Kupující a prodávající nedohodnou výslovně jinak.
1.6. Tyto obchodní podmínky se vztahují na Kupující – podnikatele, a na právnické osoby. Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.


2. Vymezení pojmů
2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
2.2. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, komentovat zboží a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
3.2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.
3.3. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH apod.), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
3.4. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru (fotografie jsou ilustrační) a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
3.5. Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak), telefonicky či zprávou SMS na Kontaktním telefonu Prodávajícího, e-mailem na Kontaktním e-mailu Prodávajícího, písemně na Kontaktní adrese Prodávajícího či osobním objednáním v provozovnách (v obchodech) Prodávajícího. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (podnikatel se musí prokázat platným dokladem o své podnikatelské činnosti např. ŽL, název, jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
3.6. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
3.7. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není platná.
3.8. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny objednaného zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována ještě úhrada nákladů na expedici zboží.


4. Platební a dodací podmínky
4.1. V odůvodněných případech může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn
požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.
4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na
webovém rozhraní:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
 • v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně Prodávajícího na adrese:
  Obchodní 107, 251 01, Čestlice (osobní odběr je možný po předchozím ujednání)
 • bezhotovostně platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně Prodávajícího na adrese:
  Obchodní 107, 251 01, Čestlice (osobní odběr je možný po předchozím ujednání)
 • bezhotovostně převodem (po předchozím ujednání) na účet Prodávajícího č. 5800200900/2010 vedený u
  společnosti Fio banka a.s..

Kupní cena je splatná do 14ti pracovních dnů. Platba za zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo po vzájemné dohodě v eurech (EUR).
4.3. Zboží, které je skladem, Prodávající expeduje objednané zboží zpravidla následný den od přijetí závazné objednávky.
4.4. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.
4.5. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.
4.6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
4.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
4.8. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.
4.9. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. O závadách bude sepsán reklamační protokol s dopravcem. Pokud není sepsán protokol o závadách s dopravcem, ztrácí Kupující nárok na škodu vzniklou v souvislosti s porušením obalu zásilky.
4.10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 2 týdny
5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 3 týdny od sjednaného dne dodání.
5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.
5.6. Byl-li společně se zbožím poskytnut bonus či dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní účinnosti a Kupující musí tento bonus či dárek vrátit společně s vráceným zbožím.


6. Odpovědnost za vady
6.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství a jakosti.
6.2. Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruka se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.


7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího
7.1. Při obchodním případu mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • Uchovávat jako důvěrné.
 • Neposkytovat třetí straně.
 • Nevyužít je k jinému účelu, než byly určeny.
 • Nevyužít je jakýmkoliv způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

7.2. Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku Prodávajícího pouze po jeho předchozím souhlasu.


8. Závěrečná ustanovení
8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
8.2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.


9. Rozhodčí doložka
9.1 Všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2014.

 

 

Ke stažení PDF